Common Name Local Names മലയാളം
MARINE FISHES / SEA FISHES / കടൽ മീൻ
Anchovy Netholli, Kozhuva കൊഴുവ/ നെത്തോലി
Barracuda Sheelavu ശീലാവ്‌
Barramundi, SeaPerch, Seabass Kaalanji, Chemali narimeen കാളാഞ്ചി
Blacktip sea catfish Etta ഏട്ട
Black Spot Snapper Murumeen മുറുമീന്‍
Butterfish (spotted scat) Nachara നച്ചര
Clams Kakka കക്ക
Crab Njandu ഞണ്ട്
Cuttlefish Kallan Kanava കല്ലൻ കണവ
Cobia, Bitter Black Lemonfish, Black King fish Motha മോദ
Dolphinfish Mahi Mahi , Pulli Motha, Cycle Chain പുള്ളിമോത, മാഹിമാഹി
Emperor Fish Vilmeen, Kurali വിളമീൻ, ചക്രവർത്തിമത്സ്യം, ഏരി
Long Face emperor bream Velameen വെളമീൻ
Finletted mackerel Vangada വങ്കട
Finned bulleye Unnimary, Chenvara, Bullsai ഉണ്ണിമേരി, ചുവന്നവരയൻ
Fourfinger Threadfin, Rawas, White Salmon Kora, Thamuthi, Vazhmeen കോര, നാരുമത്സ്യം
Greater amberjack Punnarameen പൊന്നാരമീൻ
Grouper Kalava, Hamour ഹമൂർ(കലവ )
Halibut Aayirampalli ആയിരം പല്ലി
Horse Mackere; Vangada വങ്കട
Jew fish, Croaker Kora കോര
Japanese threadfin bream / pink perch Killimeen, Navara, Puthiyappla kora കിളിമീന്‍
Leather Jacket Udupoori ക്ലാത്തി, ഉടുപ്പൂരി
Lobster Kadal Konchu, Para konchu, Adippan, Raal ലോബ്സ്റ്റർ, വലിയ ചെമ്മീന്
Lizard Fish Arana meen, Uluvachi, Veepili അരണമിൻ, കടിമീൻ
Leather Fish / Queen fish Leather, koda, Palameen പലമീൻ
Mussel Kallumakkaya കല്ലുമേ കായ
Mackerel Ayala അയല
Mackerel Tuna, Kawa Kawa, Pacific bonito, Bluefin Tuna Choora, Neimeen choora ചൂര
Striped bonito Vari Choora വാരി ചൂര
Skipjack Tuna Neimeen Choora, Varayan Choora െയ്‌മീന്‍ ചൂര
Tuna Frigate Elli Choora, Urulan choora എല്ലി ചൂര / അയല ചൂര
Yellow Fin Tuna Kera Choora, Poovan choora കേര ചൂര. പൂവൻ ചൂര
Malabar thryssa Manang മണങ്ങ്‌
Moonfish Ambattan Para അമ്പട്ടൻ പാര
Milk Fish Poomeen പൂമീൻ
Needlefish pallankoli പല്ലൻകോലി,
Oyster Muringa virachi മിരിയുഗ
Octopus Neerali, Kinavalli നീരാളി
porgy / Breams Porgy പ്രാച്ചി
Prawns /Shrimps Konj, Chemmen, Karikkadi, Kara, Poovalan കൊഞ്ച്, ചെമ്മീൻ
Pomfret Avoli, Machan ആവോലി
Ponyfish / silver belly Mullan Para, Karal കാരൽ,മുള്ളൻപാര
Parrot Fish tatha Meen തത്തമീൻ
Ray Therandi തെരണ്ടി, തിരച്ചി
Rainbow Runner, Spanish Jack Kadal Poomeen കടൽ പൂമീൻ
Ribbon fish, Belt fish, Hairtail Pampaada, Vaala. Thalayan വാള , തളയൻ, പാമ്പാട
Squid Kanava, Koontal കണവ, കൂന്തൽ
Snubnose Pompano Peeyada, Talipaara താലിപാര
Sardine Mathi, Chaala മത്തി, ചാള
Sailfish, Billfish Olameen ഓലപുടവൻ, പായമിൻ, ഓലമീൻ
Seer fish Neimeen, Aikoora നെയ്‌മീന്‍/ അയ്‌ക്കൂറ
Snappers Chembali / Velameen ചെമ്പല്ലി
Silver-Biddy Pranjil, Purachi, Uduvan പുരച്ചി
Silver whiting, Lady Fish, Sillago Velli Poozhan വെള്ളി പുഴാൻ
Silver Moony Aakoli ആക്കോലി
Surgeon Fish Palla പല്ല
Sword Fish kadal Kuthira കടൽ കുതിര
Shrak Shrav,Pal sravu, Churaku സ്രാവ്​, ചൊരക്ക്‌
Tongue-sole, Sole Fish Manthal, Kanank, Nangu നങ്ക്, കനങ്ക്‌ / മാന്തല്‍
Indian Scad Kozhiyala കോഴിയാള
Bigeye Scad Aiyalakanni, Kannan Ayala കണ്ണൻകൊഴിയാള
Finny scad, Torpedo scad Vangada വങ്കട
Shrimp scad Ayala para, Manja vallan Vangada അയല പരവ, മഞ്ഞവാലൻ വങ്കട
Bluefin trevally Vatta വറ്റ
Giant Trevally Vatta, Bheeman Para വറ്റ, ഭീമൻ പാര
Bluefin Trevally Kalan Vatta കല്ലൻ വറ്റ, നിലച്ചിറക്കൻ പാര
Great trevally, Bigeye trevally Kanan Vatta കണ്ണൻ വറ്റ, പെരുംകണ്ണൻ പാര
White Fish / False Trevally Parava, Adavu പരവ
White sardine Velluri വെളൂരി
Wahoo Aiykoora, Oriya അയക്കൂറ, ഒറിയ മിൻ
Pearl spot, Green chromide Karimeen (State fish of Kerals, One of the most tastiest fish in Kerala ) കരിമീൻ
Attentive carplet Backwater Vayambu വയന്വ്
Basa Assam Valah അസാം വാള
Boal Attu Vaal ആറ്റുവാള
Freshwater moray eel Malanjil, Paampumeen പാമ്പുമീൻ, മലഞ്ഞിൽ, ബ്ലാഞ്ഞിൽ
Giant Danio Paral പരല്‍
Garfish Kollan കോലന്‍
Indian mottled eel Malannil മലഞ്ഞില്‍
Karnataka Barbe Pachila vetti പച്ചിലവെട്ടി
Mullet Kanambu/ Thirutha കണമ്പ്‌
Mystus Koori, Vaari കൂരി , വാരി
Olive Barb kuruva കുറുവ
Orange chromide palalatti പളളത്തി
Rohu Rohu റോഹു
Snake head Varaal, Vatton വരാൽ, വട്ടന്‍
Stinging Catfish Kaari കാരി
Tiger Panchax manattukanni മാനത്തുകണ്ണി
Tilapia Thilopia തിലാപിയ
Walking Catfish Mushi മുശി